Privacyverklaring

Wij danken u voor uw interesse in onze onlineshop .

De bescherming van uw privacy en persoonsgegevens is voor ons heel belangrijk.

Bij onze gegevensverwerking verwerken en gebruiken wij uitsluitend de persoonsgegevens die relevant zijn voor een zinvolle en commerciële exploitatie van onze aanbiedingen in de onlineshop. Wij beschermen persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG).

Hierna volgt uitgebreide informatie over welke gegevens in welke vorm worden verwerkt wanneer u onze website bezoekt. Tegelijkertijd vervullen wij hiermee onze informatieplicht volgens art. 13 AVG tegenover u.

Verantwoordelijke en contactmogelijkheden van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming:

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die op onze website plaatsvinden is:
foodspring GmbH
Lobeckstr. 30-35
10969 Berlin
E-mail: data-protection@foodspring.com

Onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming is bereikbaar via:
JBB Data Consult GmbH
Christinenstrasse 18/19
10119 Berlijn
E-mail: datenschutzbeauftragter@foodspring.com

1. Persoonsgegevens

Volgens AVG zijn persoonsgegevens "alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon beschouwd die direct of indirect, met name door toewijzing van een karakteristiek zoals een naam, van een kenmerkend nummer, van locatiegegevens, van onlinegegevens of van een of meerdere bijzondere kenmerken kan worden geïdentificeerd, die uitdrukking zijn van fysische, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

2. Functies van onze website

Hierna tonen wij u welke gegevens wij op welke wettelijke basis in het kader van onze voor u aangeboden functies verwerken, hoelang wij uw gegevens opslaan en wie eventueel uw gegevens ontvangt.

a) Algemeen gebruik van de website

In de loop van uw bezoek op onze website verzamelen en slaan wij in principe alleen persoonsgegevens op, wanneer u ons deze actief meedeelt. Ongeacht de bovenstaande principiële feiten registreert de webserver van onze hostcomputer automatisch toegangen op de websites en met name uw IP-adres. Uw IP-adres wordt echter niet opgeslagen.

Bovendien legt onze hostcomputer voor het behoud van de systeemveiligheid zgn. logfiles aan. Deze logfiles bevatten de volgende informatie: Datum van de toegang, de URL, content die werd bekeken, alsook de overgedragen informatie.

Deze informatie blijft voor ons anoniem. Een gevolgtrekking die een persoon betreft is dus niet mogelijk.

De verwerking van uw IP-adres gebeurt tijdens de verbindingsopbouw, zodat wij u onze website ter beschikking kunnen stellen. Ze is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het genoemde doel.

Onze logfiles worden 30 dagen opgeslagen.

b) Contactformulier

Wij bieden u de mogelijkheid om met behulp van een formulier met ons contact op te nemen. Voor dit doel moet u ons uw e-mailadres meedelen, zodat we uw aanvraag kunnen beantwoorden. Bovendien kunt u ons uw naam, een onderwerp, en het concrete bericht meedelen.

Neem onder het op onze website opgegeven e-mailadres contact met ons op, deel ons ten minste uw e-mailadres mee, en eventueel nog andere informatie die u in uw e-mail wilt prijsgeven. Om uw verzoek te kunnen bewerken, moeten we deze gegevens verwerken. De verwerking in het kader van een contactlegging gebeurt met het doel uw aanvraag te kunnen bewerken en beantwoorden. De wettelijke basis is art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang ligt in het bovengenoemde doel.

Uw e-mails en opgenomen contacten slaan we op zolang dat voor de bewerking van uw aanvraag nodig is. Vervolgens bewaren we deze voor een periode van 3 jaar, voor het geval dat u zich verwijzend naar uw oorspronkelijke vraag nog een keer tot ons richt. Dit geldt niet, wanneer u in de e-mail een contractuele verhouding met ons aanknoopt. In dit geval is de opslagtermijn afhankelijk van het onderhavige contract. U wordt in dat geval afzonderlijk over de daar plaatsvindende gegevensverwerkingen geïnformeerd.

c) Opening van een klantenaccount, inkoopfunctie en evaluatie

Als u een gebruikersaccount opent, worden de door u vrijwillig meegedeelde benodigde gegevens opgeslagen. Als u in onze onlineshop een bestelling plaatst, maken wij op basis van uw bestelgegevens automatisch een gebruikersaccount aan. Uw bestelgegevens sturen wij u samen met onze Algemene Voorwaarden per e-mail toe. Als geregistreerde gebruiker kunt u uw bestelgegevens en vorige bestellingen altijd raadplegen in uw gebruikersaccount. Indien u dat wenst, hebt u natuurlijk te allen tijde de mogelijkheid uw gebruikersaccount door ons te laten verwijderen. Wij gebruiken de door u meegedeelde gegevens om uw bestelling uit te voeren en af te handelen.

Voor het aanmaken van een klantenaccount en bij het behandelen van een bestelling verzamelen wij de volgende gegevens: Aanspreektitel, uw voornaam, uw familienaam, uw e-mailadres, een zelf te kiezen wachtwoord, uw firma, uw straat, uw huisnummer, evt. adrestoevoegsel, uw land, uw postcode, uw locatie, uw telefoonnummer

Een gedeelte van uw klantenaccount bestaat uit afgegeven beoordelingen. Dat geeft ons de zekerheid, dat u alleen producten beoordeelt die u ook hebt gekocht. Bovendien verzamelen wij: naam, titel van de beoordeling, uw bericht, de beoordeling (in de vorm van sterren). De in het klantenaccount gedeponeerde persoonsgegevens worden op geen enkel tijdstip openbaar gemaakt. De gegevens van uw klantenaccount worden verwerkt om u de functionaliteiten van het klantenaccount ter beschikking te kunnen stellen en - voor zover u iets koopt - om uw bestelling te bewerken en af te handelen. De verwerking gebeurt telkens op basis van art. 6 alinea 1 (b) AVG. We zijn er bovendien wettelijk toe verplicht bepaalde gegevens zoals facturen, contracten en andere voor de boekhouding relevante informatie gedurende een bepaalde periode op te slaan. De voor dit doel uitgevoerde verwerkingen gebeuren op basis van art. 6 alinea 1 (c) AVG i.c.m. § 147 Duits fiscaal wetboek (AO) en 257 Duits Wetboek van Koophandel (HGB). Wij slaan uw in het kader van het klantenaccount verwerkte gegevens op tot u het klantenaccount opzegt. Daarna slaan we uw gegevens voor een tijdspanne van nog eens 3 jaar op voor het geval dat er uit de rechtsverhouding met u nog claims ontstaan. Persoonsgegevens uit contracten of facturen bewaren wij bij beëindiging van het jaar waarin u het account hebt opgezegd nog eens 11 jaar. Gegevens uit zakenbrieven of andere documenten, die voor de belastingheffing van belang zijn, bewaren wij bij beëindiging van het jaar waarin u het account hebt opgezegd nog eens 7 jaar.

Met het oog op de beoordeling wordt u door ons in het kader van de afwikkeling van het contract aangeschreven. Uw gegevens worden daarbij alleen voor dat doel en zeker niet voor verdergaande reclame gebruikt en ook niet aan andere derden doorgegeven. De verwerking steunt hier eveneens op art. 6 alinea 1 (f) AVG, waarbij het gerechtigde belang in het bovengenoemde doel ligt. Wij slaan uw beoordeling op, zolang het product door ons wordt verkocht.

Voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt, gebruiken we uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een product of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische verzending van reclame voor eigen producten of diensten, die gelijkenis hebben met bij ons reeds gekochte producten en diensten. U kunt tegen dit gebruik van uw e-mailadres te allen tijde door een mededeling aan ons bezwaar maken. De contactgegevens voor het uitoefenen van het recht op bezwaar vindt u in het impressum. U kunt daarvoor ook gebruikmaken van de desbetreffende link in de reclame-e-mail. Hiervoor ontstaan alleen verzendingskosten volgens de basistarieven. De wettelijke basis is in art. 6 alinea 1 (f) AVG en in art. 95 AVG i.c.m. § 7 alinea 3 Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG) te vinden. We slaan uw daarvoor noodzakelijke gegevens op tot u bezwaar maakt tegen de ontvangst van de reclameberichten.

d) Nieuwsbrief en adviesdiensten

Als u ons aanmeldt voor onze nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres met uw toestemming opgeslagen en uitsluitend voor eigen reclamedoeleinden gebruikt, tot u zich weer afmeldt voor onze nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden, zonder dat dat geldt voor uw ontstaan.

De verwerking is gebaseerd op Art. 6 alinea. 1 lit. a) BBPR. Wij slaan uw gegevens op totdat u uw toestemming intrekt.

d) Nieuwsbrief en adviesaanbod

De verwerking steunt op art. 6 alinea 1 (a) AVG. Wij slaan uw gegevens zolang op, tot u uw toestemming herroept.

De verwerking steunt hier op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat erin voor onze producten reclame te maken. Met dat doel slaan wij uw gegevens op tot u tegen het gebruik ervan bezwaar maakt.

d) Bodycheck

Bij onze zogenoemde bodycheck verzamelen en verwerken wij gegevens over uw levensgewoonten en uw gezondheidstoestand. Deze worden met behulp van een vragenlijst verzameld en in hun geheel opgeslagen. Vervolgens analyseren we deze gegevens om u doelgericht producten aan te bevelen die bij uw gezondheidstoestand passen en met uw doelen overeenstemmen.

Wanneer u beslist een gedetailleerde evaluatie van de bodycheck per e-mail aan te vragen, verbinden we uw e-mailadres met uw geleverde informatie om u deze vervolgens toe te sturen.

De verwerking steunt in dit geval op art. 6 alinea 1 (a) en art. 9 alinea 2 (a) AVG. U wordt voor de afgifte afzonderlijk om uitdrukkelijke toestemming gevraagd. Wij slaan uw gegevens zolang op, tot u uw toestemming herroept.

f) Gebruik van persoonsgegevens wanneer Klarna als betaalwijze wordt gekozen

Klarna controleert en analyseert uw gegevens en wisselt in geval van legitieme belangen en redenen informatie uit met andere bedrijven en kredietinformatiebureaus. Uw persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en de bepalingen in de privacyverklaring van Klarna.

Als u als betaalwijze gekozen hebt voor de Klarna-betaalservices ‘Achteraf betalen’ of ‘Gespreid betalen’, hebt u ermee ingestemd dat wij de benodigde persoonsgegevens voor de afhandeling van de betaling, een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck (zoals uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, IP-adres en telefoonnummer), alsmede de benodigde gegevens voor de afhandeling van de betaling in verband met de bestelling (zoals het aantal artikelen, de artikelnummers, het factuurbedrag en de belastingen in procent) verzamelen en aan Klarna doorgeven. De gegevens worden doorgegeven, zodat Klarna voor de afhandeling van uw aankoop met de door u gewenste facturatie een factuur kan opstellen en een identiteitscontrole en kredietwaardigheidscheck kan uitvoeren.
Klarna heeft daarbij volgens de BDSG een legitiem belang bij de overdracht van de persoonsgegevens van de koper en heeft die gegevens nodig om bij kredietinformatiebureaus informatie te vragen met het oog op een identiteitscontrole en een kredietwaardigheidscheck.

Voor de beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de overeenkomst verzamelt en gebruikt Klarna behalve een adrescontrole ook informatie over het betaalgedrag van de koper tot nu toe en de verwachtingen voor dit gedrag in de toekomst. De berekening van deze scores door Klarna is gebaseerd op een wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische procedure. Daarvoor gebruikt Klarna onder andere ook uw adresgegevens. Als na deze berekening blijkt dat uw kredietwaardigheid onvoldoende is, zal Klarna u hierover per omgaande informeren. Herroeping van het gebruik van persoonsgegevens tegenover Klarna

1. U kunt uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens op elk moment tegenover Klarna herroepen. Toch behoudt Klarna daarna het recht om de persoonsgegevens te verwerken, te gebruiken en door te geven, als dit voor de contractuele betalingsafhandeling door de diensten van Klarna noodzakelijk is, wettelijk voorgeschreven is of door een rechtbank of overheidsinstantie geëist wordt.

2. Uiteraard kunt u op elk moment informatie vragen over de persoonsgegevens die door Klarna worden bewaard. Dit recht wordt gegarandeerd door de BDSG. Als u als koper deze informatie wilt opvragen of Klarna op de hoogte wilt brengen van wijzigingen in verband met de opgeslagen gegevens, kunt u dit doen via datenschutz@klarna.de.


h) PayPal en Payone

Bovendien maken wij gebruik van de betalingsdienstverleners PayPal en Payone. Aanbieders van deze betalingsdiensten zijn de PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") en de BS PAYONE GmbH, Lyoner Strasse 9, D-60528 Frankfurt/Main. Wanneer u de betaling via deze dienstverleners kiest, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgegeven aan de betreffende dienstverlener. De overdracht gebeurt op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat daarin, dat wij u een zo veelsoortig mogelijk en voor u comfortabele betaling willen aanbieden. Meer informatie over de gegevensverwerking van PayPal en Payone vindt u op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full en https://www.payone.com/datenschutz/

3. Ontvangers van de gegevens

Binnen onze onderneming hebben die afdelingen toegang tot uw gegevens die verantwoordelijk zijn voor de bewerking van uw verzoeken. Bovendien doen wij, voor zover wij diensten niet of niet zinvol zelf kunnen uitvoeren, beroep op externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners zijn vooral aanbieders van IT-diensten en telecommunicatiediensten. Daarnaast hebben onze aangesloten bedrijven mogelijk ook toegang tot persoonlijke gegevens (zie hieronder voor meer informatie).

4. Rechten van de betrokkene

De Algemene Verordening Gegevensbescherming garandeert u bepaalde rechten, die u tegenover ons – voor zover aan de wettelijke voorwaarden is voldaan – kunt claimen.

 • Art. 15 AVG – Recht op kennisneming van de betrokkene: U hebt het recht, van ons een bevestiging te verlangen, of de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en indien dat het geval is, welke persoonsgegevens dat zijn alsmede de nadere omstandigheden van de gegevensverwerking.
 • Art. 16 AVG – Recht op correctie: U hebt het recht, van ons onverwijld de correctie te verlangen van u betreffende onjuiste persoonsgegevens. Bovendien hebt u rekening houdend met de doelen van de verwerking ook het recht, onvolledige persoonsgegevens bij te werken – ook door toevoeging van een aanvullende verklaring.
 • Art. 17 AVG – Recht op verwijdering: U hebt het recht, van ons te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens onverwijld worden verwijderd. Neem hierbij de onder punt II. 4 beschreven uitzondering in acht.
 • Art. 18 AVG – Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht, van ons de beperking van de verwerking te verlangen.
 • Art. 20 AVG – Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht, in geval van de verwerking op grond van een toestemming of voor het vervullen van een overeenkomst, de u betreffende persoonsgegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen; deze gegevens vervolgens aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering door ons over te dragen of de gegevens direct aan de andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is.
 • Art. 21 AVG – Recht op bezwaar maken: U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die op grond van een gerechtigd belang van onze kant of voor de behartiging van een taak in openbaar belang noodzakelijk is, of die in uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt, bezwaar te maken.
  Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingend te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen die ten opzichte van uw belangen, rechten en vrijheden overwegen, of de verwerking dient voor het claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken.
  In het geval dat wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe reclame, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclame, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.
 • Art. 77 AVG i.c.m. § 19 Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens (BDSG) – Recht op bezwaar bij een autoriteit voor gegevensbescherming: U hebt het recht te allen tijde bezwaar in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw arbeidsplaats of van de locatie van de moedwillige overtreding, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met geldend recht.

Wanneer u ons een toestemming hebt gegeven, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen. Alle gegevensverwerkingen die wij tot uw herroeping hebben uitgevoerd, blijven in dit geval rechtmatig. Voor dit doel kunt u eenvoudig de in elke mail beschikbare link aanklikken en u van de e-maildienst afmelden, in uw gebruikersaccount de betreffende instelling uitvoeren of een bericht sturen aan service@foodspring.be. Wanneer u ons in dit bericht meedeelt dat u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen, zullen wij geen berichten meer naar het door u opgegeven e-mailadres sturen.

5. Verplichting tot het beschikbaar stellen van gegevens

U hebt geen contractuele of wettelijke verplichting ons persoonsgegevens ter beschikking te stellen. Nochtans zijn we zonder de door u meegedeelde gegevens niet in staat u onze services aan te bieden.

6. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvormingen (inclusief profiling)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingen die rechtsgevolgen voor u hebben of u benadelen.

7. Internetspecifieke gegevensverwerkingen

Om de functionaliteit van onze website uit te breiden en het gebruik ervan voor u comfortabeler te maken, gebruiken wij zogenoemde cookies. Met behulp van deze cookies kunnen bij het oproepen van onze website gegevens op uw computer worden opgeslagen. Via de overeenkomstige instellingen in uw browser kunt u voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen. Hierdoor kan wel de functionaliteit van onze website worden beperkt.


Bij gebruik van de website worden er cookies op je computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op je harde schijf onder de door jou gebruikte browser worden opgeslagen. De website die de cookie heeft geplaatst (in dit geval dus onze website), ontvangt via de cookie bepaalde informatie. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op je computer overbrengen. Ze zijn bedoeld om het totale internetaanbod gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

a) De website gebruikt de volgende cookies: Tijdelijke cookies (worden tijdelijk gebruikt), Permanente cookies (worden gedurende een beperkte periode gebruikt), Cookies van derden.

b) Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer je je browser sluit. De bekendste tijdelijke cookies zijn de sessiecookies. Deze slaan een zo genoemde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van je browser aan dezelfde sessie kunnen worden gelieerd. Zo kan je computer worden herkend wanneer je op de website terugkeert. Sessiecookies worden gewist wanneer je je afmeldt of je browser sluit.

c) Permanente cookies worden na een vooraf ingestelde periode automatisch gewist. De lengte van deze periode kan per cookie verschillen. Je kunt de cookies te allen tijde in de beveiligingsinstellingen van je browser wissen.

d) Je kunt je browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld de acceptatie van cookies van derden of van alle cookies weigeren. Wij wijzen je er echter op dat je dan mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. In je browserinstellingen kun je instellen dat je bij cookies altijd eerst om toestemming moet worden gevraagd voordat deze op je computer worden opgeslagen en actief worden. Gedetailleerde informatie over je browserinstellingen vind je op de internetsites van je browser of in deze handleiding voor de meest gebruikte browsers.

Google Analytics

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Wij maken op onze website gebruik van Google Analytics. Google Analytics dient voor de webanalyse en het optimaliseren van het gebruik op de website. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. In het kader van het tracking worden bovendien bestelgegevens en informatie over bestelde producten overgedragen.

De door ons verzonden en met cookies, gebruikersnaam (bijv. User-ID) of reclame-IDs verbonden gegevens worden na 36 maanden automatisch verwijderd. Meer informatie betreffende gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/de.html of op https://policies.google.com/?hl=de.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Met de volgende plug-in kunt u het tracking van Google verhinderen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=d

Hotjar

Hotjar Ltd., Level 2, St Julian’s Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta

Via deze website worden door Hotjar (webanalyseservice) gegevens verzameld en opgeslagen, om met gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen aan te maken. Deze gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden geëvalueerd om onze website te verbeteren en het design ervan af te stemmen op de behoeften.

Het gebruik van Hotjar berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat daarin uw gebruik van onze website te analyseren.

U kunt onder de volgende link bezwaar maken: http://www.hotjar.com/privacy

VWO

VWO, 14th Floor, KLJ Tower North, , Netaji Subhash Place, , Pitam Pura, Delhi 110034, India

Via deze website worden door VWO (webanalyseservice) gegevens verzameld en opgeslagen, om daarmee met gebruik van pseudoniemen gebruiksprofielen aan te maken. Deze gebruiksprofielen dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden geëvalueerd om onze website te verbeteren en het design ervan af te stemmen op de behoeften.

Het gebruik van VWO berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat daarin uw gebruik van onze website te analyseren.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: https://vwo.com/privacy-policy/

Adnymics

adnymics GmbH ("Adnymics"), Denisstrasse 1b, 80335 München, Germany

Op onze website gebruiken wij de technologie van adnymics GmbH. Met adnymics is het ons mogelijk om door het gebruik van cookies, voor de gebruiker eventueel interessante inhouden in een gepersonaliseerde brochure (die bij een bestelling aan het pakket wordt toegevoegd) weer te geven.

De aanbevelingen worden op basis van de bekeken en gekochte producten gegenereerd.

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Outbrain

Outbrain UK Limited („Outbrain“), 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK

Op onze website gebruiken wij de technologie van de dienstverlener Outbrain. Met Outrain kunnen wij door het gebruik van cookies, die op uw computer worden opgeslagen, op voor de gebruiker eventueel interessante inhouden binnen onze website of op websites van derden wijzen. De aanbevelingen worden op basis van door u gelezen inhouden gedefinieerd. De inhouden worden technisch door Outbrain automatisch afgeleverd/bestuurd. Persoonsgegevens worden niet opgeslagen.

Meer informatie betreffende de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u onder http://outbrain.com/legal/privacy

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: https://www.outbrain.com/legal/privacy#advertising_behavioral_targeting

Google Maps

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Wij maken op onze website gebruik van de kaartendienst Google Maps van Google. Met behulp van Google Maps bieden wij u een adresaanvulling aan om de juistheid van het adres te garanderen.

Meer informatie betreffende de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html of op https://policies.google.com/?hl=de.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Criteo

Criteo GmbH ("Criteo"), Gewürzmühlstrasse 11, 80538 München, Germany

Onze website gebruikt de technologie van Criteo GmbH voor marketingdoeleinden. Hier wordt geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld en opgeslagen.

Voor remarketingdoelen wordt bij het oproepen van onze websites een code van Criteo uitgevoerd en worden er in de website zogenaamde remarketing-tags opgenomen. Daardoor wordt op het apparaat van de gebruiker een cookie opgeslagen. In dit cookie wordt opgeslagen welke sites de gebruiker heeft opgeroepen, voor welke inhouden de gebruiker interesse heeft getoond en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt.

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: http://www.criteo.com/de/privacy/.

Bing Ads

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

Op onze website worden met Bing Ads gegevens verzameld en opgeslagen. Door de opgeslagen gegevens kunnen wij en Microsoft herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt, naar onze website werd doorgestuurd en een aankoop hebt gedaan. Er wordt geen informatie over uw identiteit opgeslagen.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: http://choice.microsoft.com/de-de/opt-out

Push-Notification

CleverPush UG (met beperkte aansprakelijkheid) ("CleverPush"), Tondernstr. 1, 22049 Hamburg, Germany

Op onze website maken wij gebruik van de dienst CleverPush om u via browser Push-berichten en informatie over uw bestelling of geabonneerde thema's toe te zenden.

Om u de Push-berichten te kunnen weergeven, verzamelt en verwerkt CleverPush in onze opdracht uw browser-ID en in geval van de mobiele toegang uw apparaat-ID.

Meer informatie onder https://cleverpush.com/faq

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Webtrekk

Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Germany

Op onze website gebruiken wij de technologie van Webtrekk GmbH. Webtrekk is een onderneming die gebruiksgegevens voor webanalyse verzamelt en opslaat.

De verzamelde gebruiksgegevens worden geanonimiseerd doordat het IP-adres wordt ingekort.

Meer informatie onder https://www.webtrekk.com/de/index/opt-out-webtrekk/

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Optinmonster

Retyp LLC.

Op onze website maken wij gebruik van de dienst Optinmonster. Hierdoor kunnen we onze bezoekers per overlays op onze website extra aanbiedingen ter beschikking stellen.

Er worden geen persoonsgegevens aan Optinmonster doorgegeven.

Meer informatie onder https://optinmonster.com/privacy/.

Klik hier om bezwaar te maken.

facebook

Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 USA

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie "Custom Audiences" van Facebook. Deze functie dient om bezoekers van deze website in het kader van het bezoek van het sociale netwerk Facebook interessegerelateerde reclames ("Facebook-Ads") te presenteren. Daarbij wordt aan de Facebookserver gemeld dat u deze website hebt bezocht en Facebook plaatst deze informatie bij uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Meer informatie onder https://www.facebook.com/about/privacy/

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Google AdWords

Google LLC ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een onlinereclameprogramma en in het kader van het onlinereclameprogramma werken we met Conversion-Tracking. Na klikken op een door Google geschakelde advertentie wordt een cookie voor het Conversion-Tracking geplaatst. Aan het cookie kunnen wij en Google herkennen, dat u op een advertentie hebt geklikt en naar onze website werd doorgestuurd. Met Conversion-cookies worden Conversion-statistieken voor AdWords-klanten die gebruikmaken van Conversion-Tracking aangemaakt.

Meer informatie op https://www.google.de/policies/privacy/

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Zopim

Zendesk Singapore Pte. Ltd., 401 Commonwealth Drive, Haw Par Technocentre, #07-01, Singapore 149598

Op onze website gebruiken wij de chat-dienst Zopim om de communicatie met onze bezoekers eenvoudiger te maken. Iedere conversatie wordt daarbij aan de Zopim dienstaanbieder overgedragen en bezoekers via cookies geïdentificeerd om een onderbrekingsvrije communicatie te garanderen.

Meer informatie op https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Awin

AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlin, Germany

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Awin/Zanox voor een zogenaamd "Affiliate-programma". Er wordt informatie over bezochte sites en gedane aankopen overgedragen en opgeslagen.

Meer informatie op https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

De wettelijke basis voor het gebruik van Awin/Zanox is art. 6 alinea 1 (f) AVG.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: https://www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout

Squarelovin

Anchor Media GmbH, Budapester Straße 45, 20253 Hamburg, Germany

Op deze website gebruiken wij de dienst Squarelovin om een collage van aanbevolen instagram-beelden weer te geven. Voor analysedoeleinden worden de bezochte productsites en de som van de door u gedane aankopen overgedragen.

Meer informatie op https://squarelovin.com/business/home/privacy/

Het gebruik van deze dienst berust op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Ons gerechtigd belang bestaat in het voorheen beschreven doel.

Klik hier om bezwaar te maken.

Transactionale

Flyer Tech S.r.l., Via San Donato, 82, 40127 Bologna, Italy

Wij maken op onze website gebruik van de dienst Transactionale voor een zogenaamd "Affiliate-programma". Er wordt informatie over bezochte sites en gedane aankopen overgedragen en opgeslagen.

Meer informatie op https://www.transactionale.com/privacy-end-users

De wettelijke basis voor het gebruik van Transactionale is art. 6 alinea 1 (f) AVG.

U kunt via de volgende link bezwaar maken: https://www.transactionale.com/privacy-end-users

Newrelic

New Relic Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA

Op deze website worden door Newrelic (webanalysedienst) gegevens verzameld en opgeslagen. De gegevens dienen voor de analyse van het bezoekersgedrag en worden geëvalueerd om onze website te verbeteren en het design ervan af te stemmen op de behoeften. Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven.

De wettelijke basis voor het gebruik van Newrelic is art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Klik hier om bezwaar te maken.

Taboola

Taboola, Inc.,1115 Broadway, 7e fl., NY, 10010, USA

Op onze website gebruiken we de technologie van Taboola. Door gebruik te maken van cookies die op jouw computer worden opgeslagen, kan Taboola de gebruiker mogelijk interessante inhoud binnen onze website of op websites van derden aanbieden. De aanbevelingen worden gedefinieerd op basis van de inhoud die jij leest. De inhoud wordt automatisch geleverd / gecontroleerd door Taboola. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen.

Voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy, ziehttps://www.taboola.com/privacy-policy

.

Het gebruik van de dienst is gebaseerd op Art. 6 alinea 1 letter f) DS-GVO. 1 lit. f) DS-GVO. Onze legitieme belangen vloeien voort uit het hierboven beschreven doel.

Je kan dit tegenspreken via de volgende link:https://www.taboola.com/privacy-policy

Sleeknote

Sleeknote ApS, Jens Baggesens Vej 90A, 8200 Aarhus

Op onze website maken wij gebruik van de dienst Sleeknote. Hierdoor kunnen we onze bezoekers per overlays op onze website extra aanbiedingen ter beschikking stellen.

Er worden geen persoonsgegevens aan Sleeknote doorgegeven.

Meer informatie onder https://sleeknote.com/privacy-policy.

Klik hier om bezwaar te maken.

TikTok

Tiktok Technology Limited 10 Earlsfort Terrace, D02 T380, Co Dublin, Dublin, D02t380, Ierland

Deze website maakt gebruik van TikTok Pixel, geleverd door TikTok, om gerichte advertenties te kunnen aanbieden en om de prestaties van onze advertentiecampagnes te meten. TikTok Pixel stelt ons in staat om jou opnieuw te benaderen met producten en diensten die je op onze website hebt bekeken, en om te identificeren wanneer je op onze website hebt geklikt of de producten hebt gekocht nadat je de TikTok-advertenties hebt gezien.

Informatie over hoe TikTok informatie verkregen met behulp van de TikTok Pixel verzamelt, gebruikt en beschermt kun je vinden in het privacybeleid voor gebruikers van TikTok: https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=de.

De wettelijke basis voor het gebruik van Tiktok-advertenties is artikel 6 para. 1 lit.f)

RTB House FZ-LLC

Floor 1, Building 5, Dubai Internet City, Dubai, UAE, license no. 93763

Data is collected and stored on our website using RTB House ads. The stored data enables us and RTB House to recognize that you have clicked on an ad, have been redirected to our website, and made a purchase. In addition, browsing behaviors will be used to show appropriate RTB House ads on the platform that may be of interest to you. Information about your identity will not be saved. Please see https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/ for more information. Legal basis for the use of RTB House Ads is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Click here to opt out https://optout.rtbhouse.com/.

8. Gegevensverwerking op sociale mediaplatformen

Wij onderhouden profielen in verschillende sociale netwerken waarmee u contact met ons kunt opnemen. Momenteel zijn dit Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest en WhatsApp. In het algemeen is voor elke verwerking van persoonlijke gegevens die daar plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer u het profiel bezoekt of een opmerking achterlaat, alleen de desbetreffende netwerkexploitant verantwoordelijk volgens de wet op de gegevensbescherming. Wij hebben zelf geen kennis van de gegevens die door de betreffende exploitant worden verwerkt of van de afzonderlijke gegevensverwerkingen die door de exploitant worden uitgevoerd. In het bijzonder worden ze niet met ons gedeeld - in ieder geval niet in persoonlijke vorm. In dit verband hebben wij, net als elke andere gebruiker van sociale netwerken, alleen toegang tot de informatie die u in uw profiel heeft gepubliceerd of op andere wijze toegankelijk heeft gemaakt. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking die in de afzonderlijke netwerken plaatsvindt, vindt u op de volgende adressen:

U zult ons echter wel persoonlijke informatie verstrekken wanneer u ons een bericht stuurt of een bericht achterlaat op onze site. Wij gebruiken deze persoonlijke informatie om op uw bericht te reageren. Om dit te doen, kunnen wij uw bericht van het sociale netwerk importeren in onze eigen verwerkingssystemen om efficiënter en sneller te kunnen reageren. Om deze reden kunnen wij externe IT-serviceproviders inschakelen om op uw berichten te reageren.  Wij bewaren uw berichten zo lang als nodig is om uw aanvraag te verwerken en vervolgens voor een periode van 3 jaar als u opnieuw contact met ons opneemt met betrekking tot uw oorspronkelijke vraag. Deze doeleinden vertegenwoordigen ook onze legitieme belangen, waarvoor wij deze gegevensverwerking uitvoeren (art. 6, lid 1, onder f), DSG-VO). Voor de verwerking van de gegevens op onze Facebook-profielpagina, die u in de afzonderlijke privacyverklaring van Facebook kunt vinden, zijn speciale functies van toepassing.

9. Gezamenlijke verwerking

We werken nauw samen in onze groep van bedrijven, die bestaat uit Foodspring GmbH, enduria GmbH Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlin en Goodminton AG, Lobeckstr. 30-35, 10969 Berlijn. De andere ondernemingen kunnen daarom toegang tot persoonsgegevens worden verleend voor zover dit noodzakelijk is om ons legitieme belang (artikel 6 lid 1 sub f DSGVO) te waarborgen bij de efficiënte en hoogwaardige verwerking van de betreffende onderzoeken of taken of voor een groep brede doelen, zoals groepsbrede rapportage.

Dit heeft echter geen nadeel voor u tot gevolg. We hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten met de andere bedrijven in overeenstemming met Art. 26 DSGVO. U kunt contact opnemen met een van onze bedrijven om uw bovengenoemde rechten te doen gelden. De naleving van de verplichtingen inzake gegevensbescherming, met name informatieverplichtingen, wordt door ons gegarandeerd.

10. Wanneer u opmerkingen of vragen hebt

Wij treffen alle mogelijk voorzorgen ter bescherming en voor de veiligheid van uw gegevens. Uw vragen en commentaren betreffende de gegevensbescherming zijn welkom. Met vragen over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens, voor het opvragen, corrigeren, blokkeren of verwijderen van gegevens en voor het herroepen van gegeven toestemmingen kunt u terecht bij: data-protection@foodspring.com